การเล่นอิสระกับการพัฒนาเด็ก

Last updated: 24 เม.ย 2566  |  84 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 การเล่นอิสระกับการพัฒนาเด็ก


ความสำคัญของการเล่นอิสระกับการพัฒนาเด็กในสถานการณ์วิกฤติ และศตวรรษที่21 

การเล่นมีความสำคัญ เพราะการเล่นคือ ธรรมชาติ และความต้องการของเด็ก การเล่นทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนาน นำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี และส่งผลสู่พัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้าน  การเล่นสร้างให้เด็กมีกิจกรรมทางกายอย่างสร้างสรรค์  มีความสุข มีสุขภาพจิตดี เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  และมีพัฒนาการตามวัยอย่างเหมาะสม  มีทักษะชีวิต และเกิดสุขภาวะ  

จากทฤษฎีและงานวิจัยการเล่นทั่วโลก พบว่า เมื่อเด็กเล่น เด็กมีความสุข  ความสุขนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีในทุกเรื่อง ความสุขเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของการดำเนินชีวิตวัยเด็ก ทางการแพทย์ยืนยันว่าการเล่นมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสมอง โดยการเล่นจะกระตุ้นให้มีการเพิ่มขึ้นของการส่งสัญญาณประสาท และเพิ่มการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับการทำงานของร่างกาย ได้ดีขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย เกิดประสบการณ์ เกิดทักษะชีวิตจะนำเป็นสู่การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจตนเอง และคนอื่น รักสิ่งแวดล้อมรอบตัว  เห็นศักยภาพของตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต หรือเรียกว่าสุขภาวะ และนำไปสู่การเกิดทักษะและจิตสำนึกความเป็นพลเมือง นอกจากนี้การเล่นยังสามารถเป็นกลไกช่วยเยียวยากลุ่มเด็กที่เปราะบาง  และกลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้  การเล่นจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งของชีวิตเด็ก

 

โครงการโคราชยิ้มเล่นอิสระสร้างสุขเพื่อเด็ก มีเป้าหมายส่งเสริมสิทธิในการเล่นของเด็ก และสร้างความเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเล่นของเด็ก รวมถึงบทบาทของผู้ดูแลการเล่น Play Worker โดยมีเป้าหมายส่งเสริมพื้นที่และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก ในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ  ซึ่งการดำเนินงานของโครงการ จะมีความสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของโครงการฯ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  : “เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงโอกาสการเล่น” โดยการสร้างความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญของการเล่น ให้ครอบครัว โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชน  สถานประกอบการ และสังคม เพื่อให้เด็กทุกคนทุกกลุ่มเข้าถึงการเล่น  สนับสนุนบทบาทและทักษะการพัฒนาเด็ก ดึงเด็กออกจากสื่อ  ผ่านกระบวนการเล่น เป็นผู้ดูแลการเล่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นและพัฒนาเด็ก  ในโมเดลครอบครัวรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นที่เด็กปฐมวัย และวัยประถม ในบ้าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในโรงเรียน  ในชุมชน  ครอบครัวกลุ่มเด็กในสภาวะยากลำบาก  กลุ่มสถานประกอบการ  และครอบครัวออนไลน์ สาธารณะ , สนับสนุนให้พัฒนา Model หรือต้นแบบ เพื่อการขยายแนวคิดในการสร้างความตระหนักเข้าใจเรื่องเล่น ทั้งในครอบครัว ศพด.  โรงเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ คนทั่วไป(สาธารณะ) และกลุ่มยากลำบาก เชื่อมโยงทำงานร่วมกับท้องถิ่น , สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายผู้ดูแลการเล่น ที่ประกอบด้วยครอบครัว ครู ชุมชน และสังคม  ร่วมกันขับเคลื่อนขยายงานที่เอื้อต่อนโยบาย  กลไก  แนวทางที่ใช้ส่งเสริมให้เกิดการเล่นได้จริงในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และเชื่อมโยงระดับนานาชาติ  

 

ความสำคัญของการดำเนินงาน  โครงการโคราชยิ้มเล่นอิสระสร้างพลังสุข ปี 2565

เป็นการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เล่นอิสระ ไม่เพียงพัฒนาพื้นที่เล่นของเด็กเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลกการเล่น เพราะต้องมีความเข้าใจ และออกแบบพื้นที่เล่นเพื่อสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการบ่มเพาะให้มีสุขภาพดีทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม สร้างการเรียนรู้ มีพัฒนาการสมวัย มีทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ และทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่สนองตอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมุ่งเน้นการตอบสนองปัญหาสุขภาวะเร่งด่วนของกลุ่มเด็กปฐมวัย และกลุ่มเยาวชน  โดยจะเชื่อมโยง พ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว ครู แกนนำชุมชน อาสาสมัคร เข้ามาเรียนรู้ สร้างความตระหนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และทำงานร่วมกันในการพัฒนาเด็กผ่านการเล่นอิสระ โดยมีการจัดการพื้นที่ ร่วมออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็ก  และจัดกระบวนการเล่นสำหรับเด็ก  เพื่อให้เด็กได้เข้าถึงการเล่น เล่นอิสระ ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ โดยมุ่งเน้น

 

เสริมพลังและพัฒนาศักยภาพ แกนนำ ทั้งเก่าและใหม่ เกิดความตระหนักเรื่องเล่นอิสระ และมีทักษะเป็นผู้ดูแลการเล่น Play Worker ที่ความเข้มแข็ง เข้าใจและให้ความสำคัญ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ผ่านการเล่นอิสระ มีทักษะในการออกแบบการเล่น ออกแบบพื้นที่เล่น โดยนำชุดความคิดความรู้ เรื่องเล่นอิสระ อะไรก็เล่นได้ ที่ไหนก็เล่นได้ การเล่นไม่จำกัดเพศ มาส่งเสริมการเล่นให้กับเด็ก เหมาะสมตามช่วงวัย เด็กได้เข้าถึงการเล่นได้ง่าย  และพัฒนาโมเดลเล่นอิสระFree Play ส่งเสริมพื้นที่เดิมให้เป็นต้นแบบในรูปแบบหลากหลายเข้มแข็ง “อะไรอะไรก็เล่นได้  และที่ไหนก็เล่นได้” เป็นพื้นที่เล่นเพื่อสุขภาวะเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างพลังสุขเพื่อเด็ก รวม 6 ตัวอย่าง ยกระดับพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กผ่านการเล่น และพัฒนาต่อยอดเป็น ธุรกิจเพื่อสังคม 1 พื้นที่ และสามารถจัดวันเล่นสำหรับเด็กและครอบครัว  Play Day  เด็ก ๆ เข้าถึงพื้นที่และได้เล่น มีการเชื่อมร้อยกลไกเครือข่าย นิเวศเล่นสร้างสุขเพื่อเด็ก ที่มีหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการเล่นอิสระ  รวมถึงนโยบายส่งเสริมพื้นที่เรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ร่วมกันในการขับเคลื่อนส่งเสริมการเล่นอิสระ และสื่อสารสร้างกระแส สื่อสารสาธารณะ สร้างการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง การเล่นอิสระ สร้างพลังความสุขเพื่อเด็กและครอบครัว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้