๑๕ หน่วยงาน สู่โคราชยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน

Last updated: 26 เม.ย 2566  |  70 จำนวนผู้เข้าชม  | 

๑๕ หน่วยงาน สู่โคราชยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน

ภาคีเครือข่ายโคราชยิ้ม ได้รับการสะท้อนปัญหาจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ พบว่าเด็กเยาวชนบางกลุ่ม ขาดการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีโอกาสเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงได้ง่าย สาเหตุเกิดจากช่องว่างระหว่างวัย ทำให้เกิดความแตกต่างที่ถูกมองข้าม  ขาดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  ไม่เท่าทันเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะหลายด้าน  สิ่งที่เด็กเยาวชนควรได้รับคือ การเข้าถึงปัจจัยด้านบวก สร้างทักษะภูมิคุ้มกัน ทักษะการรู้เท่าทัน การสร้างภูมิรู้ รวมถึงการมีสภาพแวดล้อม มีพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์ ให้เด็กเยาวชนได้เข้าถึงได้ง่ายและมากขึ้น 

6 ปี เครือข่ายโคราชยิ้ม มุ่งเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์ชุมชน สังคม ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ และพลังสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน และสานพลังเครือข่ายภาคี ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนา โคราช ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ ที่มีพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ และพื้นที่สื่อสาร ส่งเสริมสุขภาวะ เพื่อเด็กเยาวชน และทุกคน

พลังเยาวชนพลเมืองคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่สื่อสาร รับฟังเสียง ออกแบบพัฒนาเมือง “โคราชเมืองสร้างสรรค์ เมืองในฝัน ของทุกคน” โดยการเปิดพื้นที่ให้ทุกคน ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการออกแบบพัฒนาเมืองโคราช จำนวน 300 เสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย ใน 5 เรื่อง 

 1. เมืองปลอดภัย สะอาด สว่าง สะดวก เห็นด้วย 181 เสียง   

2. ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะวัฒนาธรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชน 163 เสียง 

3. มีพื้นที่สร้างสรรค์หลากหลาย เข้าถึงง่าย เข้าถึง ทุกคน   162 เสียง  

4. เมืองแห่งการเรียนรู้ เห็นด้วย 150 เสียง  

5. พื้นที่สาธารณะ ออกแบบเพื่อประโยชน์ของทุกคน 193 เสียง

ซึ่งในการเปิดพื้นที่รับฟังเสียง ส่วนใหญ่ เห็นด้วยในแนวทาง 5 เรื่อง เป็นเสียงสนับสนุนต่อการร่วมกัน เปลี่ยน ร่วมกันสร้างเมือง วาดฝันโคราชจะเป็นเมืองยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน 


พลังเครือข่าย กลไกภาคี สู่ความร่วมมือด้าน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “โคราชยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน”ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา  ๑๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

สำนักงานเทศบาลนครนคราชสีมา และ อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat) เทศบาลนครนครราชสีมา และ งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลดอน อำเภอปักธงชัย และ สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอน 
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต ๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) สังกัดเทศบาลนครนคราชสีมา  
บ้านเสมาลัย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม  
Korat Street Art 
เครือข่ายโคราชยิ้ม 
มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา 
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานล่าง 
มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กเยาวชน (สสย.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


โดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ ทั้ง 15 หน่วยงาน  มีเป้าหมาย   ๗ เรื่อง

พัฒนาส่งเสริมความรู้ ทักษะเพื่อการเติบโตอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะเท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม  มีทักษะความเป็นพลเมืองจิตอาสา เข้าใจเรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน และเคารพในสิทธิผู้อื่น
พัฒนาศักยภาพเสริมพลังและยกระดับบุคคลากรครู แกนนำพลเมืองอาสา แกนนำสภาเด็กและเยาวชน แกนนำชุมชน ให้เป็นนักปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคม ในระดับพื้นที่ต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ
ส่งเสริมพลเมืองจิตอาสา เป็นนักสร้างสรรค์ นักสื่อสาร เป็นพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ และร่วมปฏิบัติการเมืองสร้างสรรค์ ชุมชนสร้างสรรค์ “พื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สื่อสาร เพื่อเด็กและทุกคน” 
พัฒนาสร้างสรรค์ยกระดับองค์ความรู้และเครื่องมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของเด็กเยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น
พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ แบ่งปันและจัดการความรู้เพื่อการขยายผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
สานพลังความร่วมมือ ๑๕ องค์กร ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ออกแบบ ขับเคลื่อน และสนับสนุนติดตามเสริมพลัง ร่วมสร้างนิเวศสุขภาวะ โคราชยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กและทุกคน มีพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่สื่อสร้างสรรค์  พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สื่อสาร ในทุกระดับ ทั้งทางนโยบาย และพื้นที่ ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ 
พัฒนานโยบายสู่หน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สื่อสารสร้างกระแสความตระหนักต่อสังคม ในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน และสร้างสิ่งแวดล้อม นิเวศสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาวะ รอบตัวเด็กเยาวชนและชุมชน ผ่านงานสื่อสารหลายช่องทาง ทั้งรูปแบบออนไลน์ เทศกาลชุมชน เทศกาลโคราชเมืองสร้างสรรค์ 

ทั้ง ๑๕ หน่วยงาน จะประสาน และลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “โคราชยิ้ม เมืองสร้างสรรค์ สร้างสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคน เพราะพวกเราเชื่อว่า เด็กเยาวชน คือทั้งปัจจุบันและอนาคตของชาติ ที่เป็นหนึ่งกลไกสำคัญ ในการขับคลื่อนและพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้